تایید حساب کاربری

برای خرید از آریاکی شما باید یک شماره موبایل و تلفن ثابت معتبر داشته باشید. که از طریق فرم های زیر با میتوانید آن ها را تایید نمایید. این کار برای تایید هویت و خرید قانونی شماست.
[nikan-confirm-account]